Stichting InterHelp

Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen!


InterHelp wil met haar partners in Nederland en het buitenland een brug slaan tussen verschillende culturen en religies. 


We leven in een tijd waarin we meer en meer lezen over geweld, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en oordelen over en weer. Door de gezamenlijke projecten en activiteiten willen we het accent leggen op de zaken waarin we gelijk zijn en minder op de zaken waarin we verschillen. 


Voor landen waarin InterHelp actief is of is geweest zoals Pakistan, Afghanistan, Egypte, Cambodja, Thailand, Senegal, Ecuador, Kenia etc. gelden dezelfde uitgangspunten. Samenwerken, respect, gelijke rechten en oprechte naastenliefde zijn hierbij de kernbegrippen.PROJECTEN


In de afgelopen 25 jaar hebben we circa dertig scholen gebouwd en/of gerenoveerd, tientallen waterputten geslagen en tal van noodhulp en andere projecten gerealiseerd. Hieronder een paar praktisch voorbeelden 

.

Onderwijs 


Met name in Pakistan zijn we de afgelopen 25 jaar betrokken geweest bij de bouw, renovatie en exploitatie van circa 30 scholen met meer dan 2.500 kinderen en ruim 150 leraren/ personeel. 


Bij verbetering van faciliteiten ging het vaak om zaken als renovatie van het dak, het aanleggen van goede toiletruimtes voor de kinderen, het uitbreiden van klaslokalen, het aanschaffen van meubilair en het zorgen voor schoon drinkwater. 


Partners bij deze projecten zijn onder andere stichting Jars of Clay en Full Gopsel Assemblies Bible School Pakistan.

Schoon water


Elk jaar sterven in ontwikkelingslanden duizenden mensen aan de directe gevolgen van vervuild water.

Vaak zijn het de miljoenen kinderen die dagelijks lange afstanden af moeten leggen om het gezin te voorzien van water. 


Met uw hulp draagt u heel praktisch bij aan de bouw van drinkwaterputten in Pakistan, Senegal en Cambodja waarmee mensen levensreddend toegang tot veilig en schoon drinkwater krijgen.


Partners bij deze projecten zijn onder andere stichting Jars of Clay en van der Grift B.V.

Bijzondere projecten


Een ambulance voor House of Hope drugs rehabilitation centre in Sinjhoro Pakistan.


Een bromfiets voor een Pastor die tegelijkertijd hoofd van een primary school is in Lahore.


Een 4-wheel drive voor een zendingen echtpaar in Kenia. Niet de core business van onze stichting maar wel speciale projecten die we samen met partners realiseren. 


Partners bij deze projecten zijn onder andere stichting Proplan, van der Grift B.V. en IBEX Consultancy Group Pakistan

Een bijzonder boek 


Baba's Dream geschreven door ons bestuurslid John Tamerus. Het persoonlijke verhaal van Mohammad Ashraf Khan. Een Pashtun die zijn leven blijft riskeren tussen de Taliban en drones om de droom van zijn vader te verwezenlijken. Gezondheidszorg bereikbaar voor iedereen. 


Een oproep om niet alleen twee biljoen dollar te investeren in een oorlog tegen het terrorisme, maar ook de moed om te investeren in het herstel van de vrede en de ontwikkeling van Pakistan en Afghanistan.  


Verkrijgbaar bij Amazon als E-book en Hardcopy

Noodhulp 


Rampen treffen de allerarmsten over het algmeen het hardst. Zij leven in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen of droogte. Zij verliezen als eerste hun huizen, hun banen en hebben vaak niets of niemand om op terug te vallen.


In Pakistan, Afghanistan, Zuid Oost Azie en Afrika kunnen wij met uw hulp en onze ervaring mensen helpen die geen helper hebben. 


Partners bij deze projecten zijn onder andere IBEX Consultancy Group Pakistan en Philanthropy Connections Thailand

De weg naar werk


Waar we ook vaak traditionele hulp geven in de vorm van het bouwen van schooltjes, noodhulp etc. dragen we ook bij aan Social Franchise projecten.


Het zijn projecten in Pakistan, Egytpe, Afrika en Zuid Oost Azie onder de naam 'Operation Boost' met als doel het ontsnappen aan armoede, het creëren van werk en inkomen, onderwijs en het creatief bijdragen aan een schoner milieu. Met uw hulp en onze ervaring kunnen we eenvoudig nieuwe kansrijke projecten realiseren.


Partners bij deze projecten zijn onder andere Full Gopsel Assemblies Bible School Pakistan 

en IBEX Consultancy Group Pakistan

Jongeren Centrum Ecuador 


Het gaat hier om de bouw van een jongeren centrum voor opvang, onderwijs en begeleiden naar werk in Ecuador. 


Veek kansarme jongens en meiden uit de sloppenwijken verdwijnen in de criminaliteit, sluiten zich aan bij lokale bendes of belanden in de prostitutie. Het jongeren centrum 'de Olijfberg' biedt een alternatief. 


Partners bij deze projecten zijn onder andere stichting Jars of Clay en William Carey Missions Ecuador.

ANBI


Per 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren.


Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens ook nog even gewoon onder elkaar vinden.


Naam ANBI: Stichting InterHelp


RSIN: 805992881


Kamer van Koophandel nr: 41174468.


Bezoekadres: Havenstraat 6, 3441 BJ Woerden


E-mail adres : john.tamerus@gmail.com (voorzitter)


Telefoonnummer: 0348-419657


Doelstelling: Volgens statuten 18 juni 1997;

De medemens, waar ook ter wereld, ongeacht ras, huidskleur of godsdienst te helpen als betoon van christelijke naastenliefde en barmhartigheid; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

Stichting InterHelp helpt waar het nodig is en het kans van slagen heeft. Wij geven geen vis geven als mensen honger hebben maar leren ze vissen. Wij geven geen zwemband als mensen dreigen te verdrinken maar leren ze zwemmen. Stichting InterHelp wil bruggen bouwen met pijlers van begrip, vertrouwen en echte bereidheid om elkaar te helpen.

In de p;raktijk richtebn we ons daarbij op:

a. Onderwijs
b. Schoon water
c. Noodhulp


Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

John Tamerus (voorzitter)
– Corrie Tamerus-Verbree (secretaris)
Hans de Wit (penningmeester)
– Kundert de Wit  (lid)
– Nel Bakker (lid)


Beloningsbeleid: De stichting werkt als uitgangspunt met vrijwilligers (onbetaald).


Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden:
De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag.


Financiële verantwoording :
De financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. (link)